logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Ondřej Flégr – mediátor

Vystudoval ekologii a ochranu krajiny. Působil v Základní škole a Praktické škole Svítání v rámci civilní služby a následně jako asistent a vychovatel. Později se věnoval komunitnímu plánování ve městě Pardubice, až zakotvil na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, kde se věnuje zejména plánování sítě sociálních služeb. Absolvoval základní kurz krizové intervence a výcvik v technikách transformativní mediace.

Petr Houska – úklidový pracovník

 

Samuel Jindra – psycholog
s.jindra@energeia.cz

Vystudoval farmacii (UK Hradec Králové), teologii (ETS Praha) a psychologii (UP Olomouc). Pracoval ve zdravotnictví a poté jako evangelický duchovní. Je vycvičen v integrativní psychoterapii a absolvoval řadu dalších kurzů zaměřených na psychologickou diagnostiku a terapii. Jako psycholog ve zdravotnictví a v sociálních službách se nyní věnuje poradenství a terapii při práci s dospělými a s páry. Je registrován v České asociaci pro psychoterapii a v Asociaci manželských a rodinných poradců.

Konzultační dny: úterý, středa

Pavlína Junová – psycholog

Vystudovala jednooborovou Psychologii (FF) a Speciální pedagogiku (PedF) na Masarykově univerzitě v Brně.

V rámci své psychologické a psychoterapeutické praxe pracovala nejprve s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči v různých životních a vztahových kontextech. Postupně svou psychoterapeutickou praxi rozšířila o dospělé. Věnuje se také partnerské terapii. Má zkušenosti z resortu školství, sociálních služeb a zdravotnictví.

Ve své práci vychází z principů Gestalt terapie, která umožňuje fenomenologický pohled na člověka v jeho jedinečnosti a celostnosti. V en centru nabízí individuální terapii dospívajících a dospělých.

Konzultační dny: středa, čtvrtek

Valerie Kosinová – mediátorka

Vystudovala vyšší odbornou školu Gustava Habrmana v České Třebové, obor sociální práce. Následně dokončila bakalářské studium oboru sociální komunikace ve státní správě na Univerzitě Hradec Králové, kde navázala magisterským studiem sociální pedagogiky. Od roku 2004 pracuje v sociálních službách na pozici sociální pracovnice.

Velkou část svého profesního života věnovala osobám bez přístřeší a v posledních letech působí jako poradce v Občanské poradně Pardubice. Absolvovala výcvik v transformativním přístupu k řešení konfliktu.

Konzultační dny: úterý, středa, pátek

Irena Kučerová – psychoterapeutka
i.kucerova@energeia.cz

Absolventka UK oboru supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií získala psychoterapeutické vzdělání a později zde působila jako komunitní vedoucí. Věnuje se lektorské činnosti a působí jako supervizorka. S výkonem psychoterapeutické praxe začala v Krizovém centru CJJP v roce 2010.  Za těžiště své práce považuje individuální psychoterapii dospělých a adolescentů. Její psychoterapeutické zaměření je daseinsanalytické. Ve své praxi se (kromě klientů) nechává inspirovat výcvikem v artefiletice a arteterapii a rovněž v koučování. Je členkou České asociace pro psychoterapii.

Konzultační dny: pondělí, úterý, středa

Petr Kuneš – vedoucí služby, rodinný a párový terapeut, mediátor
777 197 680 (neslouží pro objednávání)
p.kunes@energeia.cz

Po studiu sociální pedagogiky se věnoval práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních. Působil jako sociální pracovník, a později jako ředitel společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s. Krátce působil v Poradně pro rodinu Pardubického kraje. Absolvoval postgraduální výcvik rodinné a párové terapie, sebezkušenostní výcvik v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii SUR, výcvik v technikách Transformativní mediace, výcvik ve facilitativní mediaci a kurz krizové intervence. 

Konzultační dny: dle domluvy

Klára Kunešová Pejchová – mediátorka, v současné době na mateřské dovolené

 

Vladimír Kosina – mediátor

Vystudoval obor ochrana vojsk a obyvatelstva na Vyšší odborné škole MO v Moravské Třebové. Ve studiu pokračoval na Univerzitě Hradec Králové, kde absolvoval obor sociální patologie a prevence. Později na téže univerzitě získal magisterský titul v oboru sociální pedagogika. Četné zkušenosti získal v různých pozicích ve státní správě a samosprávě, kde dosud aktivně působí. Vedle svého zaměstnání se angažuje jako registrovaný dobrovolník v Tyflocentru Pardubice, kde poskytuje pomoc lidem s postižením zraku. Po absolvování výcviku v technikách transformativní mediace působí jako mediátor v en centru.

Lenka Linhartová Kučerová – psychoterapeutka
l.linhartova@energeia.cz

Magisterské vzdělání získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik, psychoanalytický výcvik v párové a rodinné terapii, a také výcvik v krizové intervenci a práci s traumatem. Dlouhodobě se věnovala práci s mladistvými. V centru jejího profesního zájmu je vztahová tematika, na kterou se zaměřuje v kontextu párové i individuální spolupráce.

Konzultační dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Lenka Malinová – mediátorka

Vystudovala právnickou fakultu na Univerzitě Karlově v Praze. Působí jako právnička Úřadu práce ČR na Krajské pobočce v Pardubicích. Jako externí spolupracovník vyučuje právo
na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Krátce působila také jako zástupkyně ředitelky v neziskové organizaci Rytmus východní Čechy, o.p.s. Absolvovala výcvik
v technikách transformativní mediace.

Alžběta Málková – mediátorka

Vystudovala právnickou fakultu v Olomouci. Od roku 2013 se věnuje správnímu, později občanskému a obchodnímu právu. Zájem o psychologii a související obory ji přivedl k mediaci, ve které se soustavně vzdělává. Praktikuje především transformativní styl mediace. V rámci dobrovolnictví se aktuálně věnuje práci se seniory. 

Tereza Panušková – sociální pracovnice
t.panuskova@energeia.cz

Studovala obor charitativní a sociální práce na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné škole CARITAS. Magisterské studium dokončila na Univerzitě Karlově v Praze, obor studia občanského sektoru. V sociálních službách pracuje od roku 2007. Původně se věnovala osobám se zdravotním znevýhodněním a osobám s duševním onemocněním. Nyní se zaměřuje na poradenství osobám, které se ocitli v náročné životní situaci. Dále působí v týmu Domácí dětské paliativní péče. Absolvovala komplexní kurz krizové intervence.

Konzultační dny: středa nebo dle domluvy

Milan Petříček – mediátor

Vystudoval obor Zdravotně sociální pracovník, pracuje s lidmi s duševním onemocněním a závislostmi, dále v nízkoprahovém zařízení pro děti v preventivních programech, ve volnočasovém zařízení působí jako lektor hry na kytaru. Absolvoval kurzy koučovacích technik, krizové intervence, šikana ve školní třídě, komplexní přístup v psychosociální rehabilitaci. Nyní studuje magisterský obor Sociální pedagogika a je v psychoterapeutikém výcviku v Otevřeném dialogu. Po absolvování výcviku v technikách Transformativní mediace působí jako mediátor.

Zuzana Pokorná – psycholog

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze, a poté jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. Pracovala ve Středisku výchovné péče, Pedagogicko-psychologické poradně a Poradně pro rodinu v rámci individuálního či párového poradenství. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik a dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Absolvovala dlouholetý výcvik, zaměřený na diagnostiku poruch citové vazby (attachmentu) a následnou terapeutickou práci. Dlouhodobě se věnuje práci s dětskými i dospělými klienty. V poradně se věnuje práci se skupinou.

Konzultační dny: středa 16 až 18 hod

Terezie Špeldová – psycholog
t.speldova@energeia.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala roční kurz kompletní krizové intervence, výcviky adlerovského přístupu v poradenství (encouragement, choreografie rozhovoru, rodičovská přesvědčení). V současnosti je frekventantem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Profesní zkušenosti získala jako školní psycholog, jako pracovník Pedagogicko-psychologické poradny a jako firemní psycholog.

Konzultační dny: úterý, středa

Jaroslava Woffová – mediátorka, sociální pracovnice
j.woffova@energeia.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu obchodní se zaměřením na zahraniční obchod. Po studijním pobytu v zahraniční a působení v komerční sféře začala pracovat v oblasti sociálních služeb. Magisterský titul získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity – obor sociální práce – mikroporadenství. 

V sociálních službách působí od roku 2006. Pracovala v organizaci Rytmus Chrudim, o.p.s., která zapojuje lidi se znevýhodněním do běžného života. Organizovala rodinné konference pro rodiny s ohroženými dětmi v rámci projektu RK centrum (projekt organizací Amalthea, z.s. a energeia o.p.s.). Absolvovala výcvik v technikách transformativní mediace. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Otevřeném dialogu. 

Konzultační dny: pondělí, středa, pátek

 

Zuzana Pokorná – psycholog
z.pokorna@energeia.cz

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze, a poté jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. Pracovala ve Středisku výchovné péče, Pedagogicko-psychologické poradně a Poradně pro rodinu v rámci individuálního či párového poradenství. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik a dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Absolvovala dlouholetý výcvik, zaměřený na diagnostiku poruch citové vazby (attachmentu) a následnou terapeutickou práci. Dlouhodobě se věnuje práci s dětskými i dospělými klienty. V poradně se věnuje práci se skupinou.

Konzultační dny: středa 16 až 18 hod

Zuzana Pokorná – psycholog
z.pokorna@energeia.cz

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze, a poté jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. Pracovala ve Středisku výchovné péče, Pedagogicko-psychologické poradně a Poradně pro rodinu v rámci individuálního či párového poradenství. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik a dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Absolvovala dlouholetý výcvik, zaměřený na diagnostiku poruch citové vazby (attachmentu) a následnou terapeutickou práci. Dlouhodobě se věnuje práci s dětskými i dospělými klienty. V poradně se věnuje práci se skupinou.

Konzultační dny: středa 16 až 18 hod

lidé