logo2020-white

(v) čas se zastavit​

Iva Břízová – mediátorka

Iva Břízová působí jako právnička a zapsaná mediátorka, je také frekventantkou psychoterapeutického výcviku. Je spoluzakladatelkou neziskové organizace Mediv z.s. a zakladatelkou Altraidea. V oboru práva působila v mezinárodní advokátní kanceláři Dr. Trapl a Partner s.r.o. a na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje. Získala bakalářský titul v oboru žurnalistiky na Masarykově univerzitě a magisterské tituly v oboru mediálních komunikací a práva na Univerzitě Karlově. Absolvovala zahraniční studijní pobyt na Novém Zélandu, University of Otago. Získala certifikace v oblasti transformace konfliktu, restorativní justice a budování míru. Zúčastnila se třítýdenního programu SIT institutu či výcviku mediací CJAM centra v USA. 

Ondřej Flégr – mediátor

Vystudoval ekologii a ochranu krajiny. Působil v Základní škole a Praktické škole Svítání v rámci civilní služby a následně jako asistent a vychovatel. Později se věnoval komunitnímu plánování ve městě Pardubice, až zakotvil na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, kde se věnuje zejména plánování sítě sociálních služeb. Absolvoval základní kurz krizové intervence a výcvik v technikách transformativní mediace.

Petr Houska – úklidový pracovník

 

Samuel Jindra – psycholog
s.jindra@energeia.cz

Vystudoval farmacii (UK Hradec Králové), teologii (ETS Praha) a psychologii (UP Olomouc). Pracoval ve zdravotnictví a poté jako evangelický duchovní. Je vycvičen v integrativní psychoterapii a absolvoval řadu dalších kurzů zaměřených na psychologickou diagnostiku a terapii. Jako psycholog ve zdravotnictví a v sociálních službách se nyní věnuje poradenství a terapii při práci s dospělými a s páry. Je registrován v České asociaci pro psychoterapii a v Asociaci manželských a rodinných poradců.

Konzultační dny: úterý, středa

Pavlína Junová – psycholog

Vystudovala jednooborovou Psychologii (FF) a Speciální pedagogiku (PedF) na Masarykově univerzitě v Brně.

V rámci své psychologické a psychoterapeutické praxe pracovala nejprve s dětmi, dospívajícími a jejich rodiči v různých životních a vztahových kontextech. Postupně svou psychoterapeutickou praxi rozšířila o dospělé. Věnuje se také partnerské terapii. Má zkušenosti z resortu školství, sociálních služeb a zdravotnictví.

Ve své práci vychází z principů Gestalt terapie, která umožňuje fenomenologický pohled na člověka v jeho jedinečnosti a celostnosti. V en centru nabízí individuální terapii dospívajících a dospělých.

Konzultační dny: středa, čtvrtek

Irena Kučerová – psychoterapeutka
i.kucerova@energeia.cz

Absolventka UK oboru supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích, na Pražské vysoké škole psychosociálních studií získala psychoterapeutické vzdělání a později zde působila jako komunitní vedoucí. Věnuje se lektorské činnosti a působí jako supervizorka. S výkonem psychoterapeutické praxe začala v Krizovém centru CJJP v roce 2010.  Za těžiště své práce považuje individuální psychoterapii dospělých a adolescentů. Její psychoterapeutické zaměření je daseinsanalytické. Ve své praxi se (kromě klientů) nechává inspirovat výcvikem v artefiletice a arteterapii a rovněž v koučování. Je členkou České asociace pro psychoterapii.

Konzultační dny: pondělí, úterý, středa

Petr Kuneš – vedoucí služby, mediátor
777 197 680 (neslouží pro objednávání)
p.kunes@energeia.cz

Po studiu sociální pedagogiky se věnoval práci s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízeních. Působil jako sociální pracovník, a později jako ředitel společnosti Rytmus Chrudim, o.p.s. Krátce působil v Poradně pro rodinu Pardubického kraje. Absolvoval sebezkušenostní část výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, výcvik v technikách Transformativní mediace, výcvik ve facilitativní mediaci a kurz krizové intervence. Je frekventantem kurzu rodinné a párové terapie.

Konzultační dny: dle domluvy

Klára Kunešová Pejchová – mediátorka, v současné době na mateřské dovolené

 

Lenka Linhartová Kučerová – psychoterapeutka
l.linhartova@energeia.cz

Magisterské vzdělání získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik, psychoanalytický výcvik v párové a rodinné terapii, a také výcvik v krizové intervenci a práci s traumatem. Dlouhodobě se věnovala práci s mladistvými. V centru jejího profesního zájmu je vztahová tematika, na kterou se zaměřuje v kontextu párové i individuální spolupráce.

Konzultační dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek

Tereza Panušková – sociální pracovnice
t.panuskova@energeia.cz

Studovala obor charitativní a sociální práce na teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné škole CARITAS. Magisterské studium dokončila na Univerzitě Karlově v Praze, obor studia občanského sektoru. V sociálních službách pracuje od roku 2007. Původně se věnovala osobám se zdravotním znevýhodněním a osobám s duševním onemocněním. Nyní se zaměřuje na poradenství osobám, které se ocitli v náročné životní situaci. Dále působí v týmu Domácí dětské paliativní péče. Absolvovala komplexní kurz krizové intervence.

Konzultační dny: středa nebo dle domluvy

Zuzana Pokorná – psycholog
z.pokorna@energeia.cz

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze, a poté jednooborovou psychologii na UP v Olomouci. Pracovala ve Středisku výchovné péče, Pedagogicko-psychologické poradně a Poradně pro rodinu v rámci individuálního či párového poradenství. Absolvovala dlouhodobý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik a dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Absolvovala dlouholetý výcvik, zaměřený na diagnostiku poruch citové vazby (attachmentu) a následnou terapeutickou práci. Dlouhodobě se věnuje práci s dětskými i dospělými klienty.

Konzultační dny: středa, čtvrtek, pátek

Terezie Špeldová – psycholog
t.speldova@energeia.cz

Vystudovala jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala roční kurz kompletní krizové intervence, výcviky adlerovského přístupu v poradenství (encouragement, choreografie rozhovoru, rodičovská přesvědčení). V současnosti je frekventantem dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze. Profesní zkušenosti získala jako školní psycholog, jako pracovník Pedagogicko-psychologické poradny a jako firemní psycholog.

Konzultační dny: úterý, středa

Jaroslava Woffová – mediátorka, sociální pracovnice
j.woffova@energeia.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu obchodní se zaměřením na zahraniční obchod. Po studijním pobytu v zahraniční a působení v komerční sféře začala pracovat v oblasti sociálních služeb. Magisterský titul získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity – obor sociální práce – mikroporadenství. 

V sociálních službách působí od roku 2006. Pracovala v organizaci Rytmus Chrudim, o.p.s., která zapojuje lidi se znevýhodněním do běžného života. Organizovala rodinné konference pro rodiny s ohroženými dětmi v rámci projektu RK centrum (projekt organizací Amalthea, z.s. a energeia o.p.s.). Absolvovala výcvik v technikách transformativní mediace. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Otevřeném dialogu. 

Konzultační dny: pondělí, středa, pátek

 

lidé